دوستی امروز

پروردگارا از دوستی امروزمان چیزی برای فردایمان بگذار به اندازه یه

نگاه ؛ یه لبخند ،تا به یاد داشته باشیم روزی همدیگر را دوست داشته

باشیم

       

 

/ 1 نظر / 19 بازدید

[قهقهه]