زندگی

زندگی را از نخست برای ما بد ترجمه کردند ،زندگی را یکی مرگ تدریجی نام نهاد

یکی بدبختی مطلق معنی کرد، یکی درد درمان ناپزیرش خواند

سرانجام یکی گفت زندگی به تنهایی ناقصه تا عشق نباشه زندگی تغییر نمی کنه

/ 0 نظر / 19 بازدید