آرزویم

آرزویم این است نتراود اشک در چشم تو هرگز مگر از شوق زیاد ,

نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز . . .

و به اندازه هر روز , تو عاشق باشی, عاشق آنکه تو را می خواهد . . . 

و به لبخند تو از خویش رها می گردد . . .

و تو را دوست بدارد به همان اندازه که دلت می خواهد

/ 1 نظر / 2 بازدید
حس________تنهایی

سـ ــکـ و تــــ ـــــــ هـ ـمـ ــــــیــــ ـــشــ ـه . . . نــ ــشـ ــانـ ــه رضــ ــایـ ـتـــ ــ ! نـ ـیـ ـسـ ـتــ ــــــ . . . شـــ ـــــایــــــــ ــد ! کـــــ ـســـــی دارد خــ ـــفــ ـه مــ ـیـ ـشـــ ــود ! پـــ ـشـ ـتـــ ـــــــ یـ ـکـــ ــ ! بـــــ ـغـ ــض . . .