حقیقت و عشق

هرکس داند که حقیقت چیست داند که عشق کدام است و عاشق کیست

در این ره مرد باید بود وبا دل پر درد باید بود

عاشق باید بی باک باشد هرچند اورا بیم هلاک باشد

عشق یه نام دارد نه ننگ ؛  نه صلح دارد نه جنگ

عشق علتی است بر دوام حیات   عشق دردیست که اورا دوا نیست

و کار عاشق هرگز به مدعا نیست

مدعای عشق بی بلا نبود و چون بلایی رسد اورا دوا نبود

عاشق هم آتش است هم آب     وهم ظلمت است و هم آفتاب

..بی صبری در عشق عذاب جاودانی است

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد طلب عشق ز هر بی سرو پایی نکنیم

/ 0 نظر / 4 بازدید