دعا می کنم

امروز برات اینگونه دعا می کنم

خدایا بجز خودت به دیگری واگذارش نکن 

تویی پروردگارش , قرار بده بی نیازی در نفسش , یقین در دلش, اخلاص در کردارش ,

روشنی در دیده اش, بصیرت در قلبش و روز ی پر برکت در زندگیش

خدایا هر کس بیادم هست بیادش باش, اگر کنارم نیست کنارش باش, اگر تنهاست

 پناهش باش و اگر غم دارد غم خوارش باش

                                         الهی آمین

/ 0 نظر / 3 بازدید