محبت

یادمان باشدشاید شبی آن چنان آرام گرفتیم

که دیدار صبح فردا ممکن نشود

پس به امید فرداها محبت هایمان را ذخیره نکنیم.

                                                              

                                                        دکتر شریعتی

/ 0 نظر / 2 بازدید