تنهایی

زندگی زیباست نه به زیبایی حقیقت *

                     حقیقت تلخ است نه به تلخی جدایی *

                                          جدایی سخت است نه به سختی تنهایی

/ 0 نظر / 20 بازدید