وجب به وجب سرزمین عشق را من گشتم

  

نیافتم آنچه را که در طلبش بودم تا تو رسیدی با یک سبد گل نرگس

 

 اما افسوس که زمستان بود

 

 جای سوال بود برام ؟

 

مگه عقل نمی داند گل نرگس در زمستان عاشقی می کند نه بهار

 

/ 0 نظر / 4 بازدید