طراوت بهار

بار الها

طراوت بهار را با عشق به وجود بی همتایت در هم آمیز و رحمت بی پایانت را چون جویبار

بر ما جاری ساز تا آنگونه که اراده توست متحول گردیم

/ 0 نظر / 2 بازدید