خیلی سخته عاشق کسی باشی که روحشم خبر نداشته باشه

اما خیلی شیرینه که یواشکی عاشقانه نگاهش کنی

و توی دلت بگی خیلی دوست دارم

/ 1 نظر / 2 بازدید
غزل

سلام [گل][گل][گل][گل][گل گاه میتوان برای یه عزیزچندسطرسکوت یادگارگذاشت تااودرخلوت خود هرآن طورکه خواست آن رامعناکند