امروز دلم به سویی میره ؛ بطرف دشت نینوا 

اونجایی که همه جمع اند صدای تکبیر بلنده 

هلهله کنان 

آروم میگم : دلم می خواد اونجا بودم با پای پیاده می رفتم با مهدی 

اربعین تسلیت 


/ 1 نظر / 16 بازدید