دوست داشتن دلیل نمی خواهد

من یاد گرفته ام ... " دوست داشتن دلیل نمی خواهد ... "
ولی نمی دانم چرا ... خیلی ها ... و حتی خیلی های دیگر ... می گویند : " این روز ها ... دوست
داشتن دلیل می خواهد ... " و پشت یک سلام و لبخندی ساده ...
دنبال یک سلام و لبخندی پیچیده ... دنبال گودالی از تعفن می گردند ... . . .
دیشب ... که بغض کرده بودم ... باز هم به خودم قول دادم ...
من " سلام " می گویم ... و " لبخند " می زنم ... و قسم می خورم ... و می دانم ... " عشق "
همین است ......
 
 
/ 0 نظر / 36 بازدید