اما

             اگر باران بودم آنقدر می باریدم تا غبار غم را از دلت پاک کنم ..

             اگر اشک بودم مثل باران بهاری به پایت می گریستم ..

             اگر گل بودم شاخه ای از وجودم را تقدیم وجود عزیزت میکردم ..

             اگر عشق بودم اهنگ دوست داشتن را برایت مینواختم ..

             ولی افسوس که نه بارانم ..نه اشک ..نه گل و نه عشق..

                                  اما ...... 

                

/ 0 نظر / 17 بازدید