باز هم مدرسه

حسودیم میشه وقتی بچه ها م میرن مدرسه به هیجان میام وقتی می بینم دخترام از

درب مدرسه میان بیرون

همیشه دوست دارم جلوی مدرسه منتظرشون باشم وقتی بهشون میگم خسته نباشید

کیف می کنم یا اگه سری به کلاسشون بزنم قلبم تند می زنه و یاد مدرسه خودم می افتم

                 یادش بخیر شیطونیهای مدرسه

/ 4 نظر / 15 بازدید
مهدی کرمی

درود نعمت پور؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خواهش می کنم رعایت امانت داری حفظ شود و نام سراینده ی شعر در ذیل ان قید شود نه.......

چون وقتی میری مدرسه دخترات چشمت به معلم میوفته قلبت تند میزنه[قهقهه][قهقهه]