دریاب

کسی هرگز نمیداند چه سازی میزند فردا

          چه میدانی تو از دیروز چه میدانم من از فردا    

                                همین یک لحظه را دریاب  که شاید

                                              روز دیگر یا که فرداها شویم تنها

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید