یاد خالق

 

فرشتگان روزی از خدا پرسیدن :

بار خدایا تو که بشر را اینقدر دوست داری غم را چرا آفریدی؟

خدا وند گفت :

غم را بخاطر خودم آفریدم چون این مخلوق من که خوب

 می شناسمش تا غمگین نباشد به یادخالق نمی افتد

/ 0 نظر / 2 بازدید