تنـــها گرگـها نیسـتند کــه لبـاس میش مـی پوشـند
                             

  گـاهـی  پـرسـتـوها  هــم..
                 

  لبـاس مـرغ عشـق بــر تــن مـــی کــنن            

                                   

 عـاشق کــــه شـدی...

                                    کـوچ  مـی کـنـنـد 

/ 0 نظر / 15 بازدید