دلم تنهاست هنوز

رفتی از چشم و دلم محوی تماشاست هنوز             

                عکس  روی  تو  در آیینه  پیداست  هنوز

گرچه امروز من ایینه فردای من است              

                 دل  دیوانه  در اندیشه  فرداست  هنوز

هرکی در سینه دلی داشت به دلداری داد        

            دل نفرین شده یی ماست که تنهاست هنوز

 

/ 0 نظر / 4 بازدید