روی ماه

 

برجلوه روی ماه مهدی صلوات     

            بر جذبه هر نگاه مهدی صلوات

                       مارانبود چو هدیه در خو ر او      

                            بفرست به پیشگاه مهدی صلوات

/ 1 نظر / 3 بازدید
پریا

من مانده ام و لیستی از آرزوهایی که .......... کی برآورده خواهد شد؟! نمی دانم یک سال به عدد سال های عمرم اضافه شد و یک شمع بیشتر باید فوت کنم اما با همین یک شمع دنیا روشن میشود؟! .........................