کاش میشد که کسی می امد

باور تیره مارا میشست

و به ما میفهماند:

دل ما منزل تاریکی نیست

اخم بر چهره بسی نازیباست

بهترین وقت همان لبخند است

کاش میشد که به انگشت نخی می بستیم

تا فراموش نگردد که هنوز انسانیم

/ 0 نظر / 16 بازدید