بگو چند جمعه گذشتی زخوابت    چه اندازه در ندبه ها زار یاری

به گریه شبی را سحر کردی نه    چه مقدار بی تاب و بیمار یاری

                    

/ 0 نظر / 20 بازدید