محرم شد

محرم شد

همه عالم سیه پوشند ، نمیدانی ؟... محرم شد                                   

              سیاهت را به تن کن باز ، دل آری... محرم شد

صدای سینه ی مردم ، درون کوچه می پیچد

           صدای سنج و دمام است ، غوغایی ... محرم شد

صدای شیون مردم ، که از مسجد به گوش اید

              صدای طبل و زنجیر است و مداحی... محرم شد

صدای هق هق ابری ، که می گرید برای او

                       صدای شیون باد است ، با بادی محرم شد

پسر میپرسد : ای بابا ، چرا حالت پریشان است ؟

                   پدرگفتا : سیاهت کو؟ نمیدانی ؟... محرم شد

  سیاهت را به تن کردی که بنمایی عزا دارم

              خوشا احوال شب را که همه رنگش... محرم شد

خوشا احوال مردانی ، که سیراب از عطش رفتند

                       دو و هفتاد پروانه ، که رفتند و... محرم شد

                       شعر از  : علی محامی

/ 2 نظر / 2 بازدید
یاس مدینه

یک روز در عزای خودت میکشی مرا در اوج روضه های خودت میکشی مرا یک روزِسرخ،مثل غروبی محرمی آقا خودت برای خودت می کشی مرا گاهی فرازنیزه وگاهی نشیب طشت درمروه،درصفای خودت میکشی مرا آن لحظه ای که دخترکت را کنیزخواند آن لحظه پا به پای خودت میکشی مرا ای قاری کلام خدا،روی نیزه با تفسیرآیه های خودت میکشی مرا شیب الخضیب،زیرتکاپوی تیغ ها با قطعه قطعه های خودت میکشی مرا الهی الحقنی بالشهداوالصالحین

وارش

سلام مرسی بابت شعر قشنگ بود خوشم اومد و شرمنده بابت دیر جواب دادن [گل]