سکوت

  یکی می پرسد اندوه تو از چیست ؟

       سبب ساز سکوت مبهمت کیست ؟

        می نویستم برای آنکه باید باشد و نیست

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید