برو سیرم

 

نگاهم میکنی اما بهسردی                      

                     نه تنها من , تو هم دریایدردی

خواه از من گناهت راببخشم               

                   تو میدانی که با این دل چهکردی 

برو نامهربون بیگانه بامن                      

                      تو هر لحظه به رنگی درمیایی

رها کن این دل دیوانه امرا                     

                    برو سیرم  از  این  دیر  آشنایی

           

/ 0 نظر / 18 بازدید