به جای دسته گلی که فردا به گورم نثار می کنی    

                                                             امروز با شاخه گلی یادم کن

به جای سیل اشکی که فردا به مزارم می ریزی    

                                                      امروز با تبسم مختصری شادم کن

امروز که در نزد توام مرحمتی کن                    

                                            فردا که شوم خاک چه سود اشگ ندامت

           

/ 0 نظر / 17 بازدید