شاید

اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی

 فردا به آن چشم نگاه نکن

 شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندیده باشی    

             علی   ع

 

/ 0 نظر / 2 بازدید