به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز را در تو تشخیص دهد

1- اندوه پنهان شده در لبخندت را

2- عشق نهان در عصبانیتت را

3- معنی حقیقی سکوتت را