بیچاره سنگی که رها می شود از دست کودکی سوی قناری ،

                نمی داند دل کودک را بشکند یا بال قناری