دست به دامن خدا که می شوم

چیزی درون من به صدادر می آید

نترس...

از باختن تا ساختن دوباره

فاصله ای نیست!..