برای باغبان یاس آفریدند

     علی را أشجع الناس آفریدند

وفا داری و مردی و شجاعت

     یکی کردند و عباس آفریدند