محرم شد

همه عالم سیه پوشند ، نمیدانی ؟... محرم شد                                   

              سیاهت را به تن کن باز ، دل آری... محرم شد

صدای سینه ی مردم ، درون کوچه می پیچد

           صدای سنج و دمام است ، غوغایی ... محرم شد

صدای شیون مردم ، که از مسجد به گوش اید

              صدای طبل و زنجیر است و مداحی... محرم شد

صدای هق هق ابری ، که می گرید برای او

                       صدای شیون باد است ، با بادی محرم شد

پسر میپرسد : ای بابا ، چرا حالت پریشان است ؟

                   پدرگفتا : سیاهت کو؟ نمیدانی ؟... محرم شد

  سیاهت را به تن کردی که بنمایی عزا دارم

              خوشا احوال شب را که همه رنگش... محرم شد

خوشا احوال مردانی ، که سیراب از عطش رفتند

                       دو و هفتاد پروانه ، که رفتند و... محرم شد

                       شعر از  : علی محامی