هوا گرفته بود،

             باران می بارید.

                       کودکی آهسته گفت:

                                   خدا یا گریه نکن درست میشه