وقتی پایت خواب میرود

نمیتوانی درست راه بروی

لنگ میزنی

وقتی قلبت خواب میرود

نمیتوانی درست فکر کنی

عاشق می شوی!!!