غصه از دست دادن چیز های بی ارزش را نخور.

چیزهایی بدست می آوری که ارزشش را دارد.