من که می دانم به دنیا اعتباری نیست؛

       بین و مرگ و زندگی قول و قراری نیست  ؛

   من که می دانم اجل نا خواسته می اید و راه فراری نیست

                پس چرا یادت نباشم