آدمیزاد بی غذا دو ماه دوام می اورد

بی اب دو هفته...

بی هوا چند دقیقه

بی وجدان،خیلی

متاسفانه خیلی...!