در تنور عاشقی سردی مکن          

           در مقام عشق نا مردی نکن                                      

                    حرف مردی میزنی مردانه باش      

                             در سرای عاشقی افسانه باش