با نام علی دلت مصفا گردد

     درد و غم سینه ات مداوا گردد

       گر روی نهی به درگه اش با اخلاص

                   هر گره ز کار بسته ات باز گردد