از دلهره  تو دل بریدن حیف است       

               حتى نفسی بی تو کشیدن حیف است

زیبای من آنگونه که تو میخندی     

                 یک سینه برایت ندریدن حیف است

با هر تپشی دلم به من میگوید      

               بی عشق تو یک بار تپیدن حیف است

بی چیزم و عاشقم ولی ناز تو را    

                 با دادن جانم نخریدن حیف است

ای تازه ترن بهار در خنده توست     

               اما گلی از لب تو  چیدن حیف است

شیرینی لبهای تو را باید گفت        

              طعم دهن تو را چشیدن حیف است

در چشم تو آبروی دنیا جاریست       

            یک قطره زچشم توچکیدن حیف است

ذات تو بهشت است بهشتی که درآن

             یک شعله آتش افریدن حیف است

تصویر تو از جنس زلال دریاست      

           بر صورت تو دست کشیدن حیف است

من خسته نمیشوم هر چند به تو   

          سخت است رسیدن: نرسیدن حیف است