بزرگ که می شوی
غصه هایت زود تر از خودت قد می کشند
درد هایت نیز
غافل از آنکه لبخند هایت را

در البوم کودکی ات جا گذاشته ای