گر چه از فاصله ماه به من دورتری 

  ولی انگار همین جا و همین دور و بری 

              ماه می تابد و انگار تویی می خندی 

                            باد می اید و انگار تویی میگذری