امام عصر :

      اندوهی که من دارم کمترین مقدارش را یعقوب نداشت