اگر نمی توانی نهنگ باشی،

             فقط یک ماهی کوچک باش ولی بازیگوش ترین ماهی دریاچه!

           همه ما را که ناخدا نمی کنند، ملوان هم می توان بود

 در این دنیا برای همه ما کاری هست کارهای بزرگ و کارهای کمی کوچکتر