گداشدن در میخانه دوست قصد یاد کردن اوست

 وگرنه نان شب را هر گدایی دارد