چه لطیف است حس آغازی دوباره ، روئیدن و شکفتن دوباره تپش های قلب...

و چه زیباست رسیدن دوباره , به روز زیبای آغاز تنفس…

و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن!...

و چه اندازه شیرین است امروز…

روز پریای مهربون…

روز تو...