زندگی مانند اتوبوس شلوغی است در حال حرکت که جایی برای نشستن

نیست و وقتی خلوت میشود و می خواهی بشینی راننده داد می زند پیاده

شوید آخر خط است