عشق مثل یه گنجشک می مونه

            اگه محکم بگیریش می میره

                   و اگه شل بگیریش می پره

پس سعی کن یه طوری بگیریش که آروم توی دستات خوابش ببره