در مبازه ترسیدن عیب نیست

 بلکه باید بدانیم چگونه ترس خود را پنهان کنیم

               کسانی که از داشتن دشمن می ترسند

                       نمی توانند دوست واقعی داشته باشن