زندگی شاید آن جشنی نیست که تو آرزویش را داشتی

اما حالکه به آن دعوت شدی سعی کن از همه بهتر بدرخشی