یا فارس الحجاز اردکنی  ؛ یا ابا صالح ادرکنی اللهم کل ولیک الفرج والعافیت وانصر

مهدیا یاران خوبت را مکن از بد جدا روسیا ه و روسفیدش جان آقا درهم است

بیا که صبر برایم چه خوب معنا شد     در انتظار ظهورت دلم شکیبا شد   

   تمام دفترعمرم سیاه شد اما          امید دیدن رویت دوباره پیدا شد

                             التماس دعا